OSLOBODENÍ BOŽOU MILOSŤOU

(pripravil Štefan Ambruš)
14. -15. októbra 2017 sa konalo misijné podujatie k 500. Výročiu reformácie v Bratislavskom senioráte. Na stretnutí v Modre Kráľovej sa zúčastnilo cca 800 veriacich z nášho seniorátu. Bolo to milé stretnutie ľudí, ktorých spája to najdôležitejšie – Náš Pán a jeho láska. Bolo dokonalé? Iste nie. To by ho musel zorganizovať sám Pán Boh a bez nás ľudí. Ale vládla tam Božia milosť a láska, a tá je dokonalá . Je obdivuhodné, že počtom malý CZ dokázal usporiadať také veľké stretnutie. Bola to praktická ukážka, že s Božou pomocou, vierou a láskou sa dá takmer všetko. Nádherné počasie, usmiati a milí ľudia všetkých vekových kategórií, chutné jedlo, výborné vínko… to sme videli svetskými očami. A duchovný rozmer… Na Službách Božích v Evanjelickej a.v. chráme sme si vypočuli kázeň slova Božieho od prof. ThDr. Michaela Bünkera, biskupa ECAV v Rakúsku na List apoštola Pavla Rímskym kap.11,36 verš :,,Lebo Z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.” Dovolím si odcitovať dve časti kázne slávnostného kazateľa. ,,Pavel chce pripomenúť, že Boh je nevysvetliteľný a nepochopiteľný. My ho nedokážeme prečítať. Voči Bohu nemáme žiadne pohľadávky. Nemôžeme mu nič predkladať . Pri ňom nemôžeme na ničom trvať ani si vyžadovať nejaké záruky. Boh nie je naším obchodným partnerom. Boh je tajomstvo.”

,,Sme oslobodení Božou milosťou. Tak žijeme ako oslobodení v spoločenstve s Ježišom Kristom, ktorý nikoho nevyčleňuje. ,,Poďte ku mne všetci,” hovorí. Dajme tomuto svetu príklad, ako to spoločenstvo môže a má vyzerať. Sme toho schopní vďaka Božej milosti, vďaka nej sme povzbudení a na to uspôsobení. Aj dnes žijeme tým, čo pohlo Martina Luthera pred päťsto rokmi. Je to život z evanjelia. Je to radostný život plný nádeje, ktorý je darovaný nám všetkým. “

Po vypočutí si množstva pozdravov hostí ,príspevkov týkajúcich sa cirkevného života nášho seniorátu a viacerých spevokolov sme sa podvečer, verím plný dojmov i zážitkov , obohatení Božím slovom, rozišli do svojich domovov.

Leave a Reply