Zbor s jasným cieľom (vízia nového dozorcu nášho CZ- Jozefa Grexu)

Volám sa Jozef Grexa a podujal som sa kandidovať na funkciu zborového dozorcu nášho cirkevného zboru. Pre tých, ktorí ma nepoznajú ponúkam základné údaje. Narodil som sa v r. 1958 v Poprade, môj otec je evanjelický farár na dôchodku. V Trnave bývame od roku 1984. Som ženatý a s manželkou máme tri deti, ktoré spolu s našimi vnúčatami pravidelne vidíte na sl. Božích, alebo pri rôznych aktivitách nášho cirkevného zboru. Približne od roku 1985 som bol riadne zvoleným kantorom nášho cirkevného zboru a taktiež odvtedy aj presbyterom.

 

Teraz som sa podujal k tomu, že Vás všetkých chcem volať k spoločnému budovaniu nášho cirkevného zboru. Niežeby sme ho nemali vybudovaný, ale mohli by sme ho spoločne premeniť na miesto, kde nám je spolu dobre a kde by sme radi pozvali aj celú našu rodinu , či našich blízkych.

Cirkevný zbor musí byť bytovým družstvom a aj správou  budov, lebo naši predchodcovia nám nadobudli majetok, ktorý musíme spravovať.

Cirkevný zbor musí byť aj miestom  pre riešenie majetkových sporov, či názorových rozporov, lebo pri ich riešení môžeme s láskou rásť.

Cirkevný zbor ale musí byť v prvom rade miesto pre spoločné stretávanie sa veriacich pri uctievaní nášho Pána, kde máme miesto na preukazovanie kresťanskej lásky.

Cirkevný zbor máme zadefinovaný v našej základnej listine v štatúte. Dokonca v štatúte máme zadefinovaný aj cieľ činnosti zboru – prinášať evanjelium všetkým ľuďom –  a aj cesty vedúce k tomuto cieľu. Aké jednoduché .

Keď sa pozerám na tieto veci z pohľadu potenciálneho zborového dozorcu, vidím úlohy stojace pred našim zborom na ceste k jeho cieľu takto.

  1. Hlavná a najdôležitejšia úloha – bohoslužobný život, vnútorná a vonkajšia misia

 

Najpálčivejšia úloha je momentálne obsadenie miesta zborového farára. Verím, že túto úlohu zvládneme s Božou pomocou do začiatku nového školského roka.

So splnením tejto úlohy bude možné vyvodiť aj vyššie nároky na bohoslužobný život, výučbu náboženstva a výchovu našich detí vo viere v Pána Ježiša.

Od nového zb. farára očakávame podnetné aktivity v práci so všetkými skupinami, resp. vekovými kategóriami našich členov, oživenie sl. Božích a nové nápady.

Chceme podporovať prácu s malými deťmi , najlepšie aj pri ich účasti na  hlavných sl. Božích .

Chceme podporovať pokonfirmačnú mládež, vysokoškolákov, hoci nie sú členmi nášho zboru.

Chceme organizovať aj sl. Božie rodinného typu, príp. mládežnícke a určite neopustíme tradičné sl. Božie pre starších členov zboru.

Tešíme sa na obohacujúcu spoluprácu so susednými cirkevnými zbormi.

Budeme sa snažiť o obnovenie letných táborov pre deti.

Tešíme sa, že sme dokázali obnoviť náš zborový časopis.

Tešíme sa, že nám Pán Boh požehnal p. dirigentku spevokolu.

Podporíme každú aktivitu, ktorá má nádej podporiť náš zbor na ceste k budovaniu dobrých vzťahov.

Nevyhnutnou súčasťou budovania nášho zboru a jedným z mojich hlavných cieľov je zásadná rekonštrukcia štatútu nášho CZ .

Na tejto ceste sa však nezaobídeme bez spolupracovníkov ochotných budovať a tvoriť nové nápady . Preto aj tu a teraz volám a hľadám ochotných spolupracovníkov. Nemusia to byť len presbyteri, nemusí to byť žiadny výbor. Stačí ochota a chuť.

 

  1. Povinná úloha – hospodársky život zboru

 

CZ vlastní nehnuteľný majetok, ktorý tvorí hlavný zdroj príjmov pre zabezpečenie potrieb CZ . Tento majetok je nutné hospodárne spravovať, pretože on je zdrojom prostriedkov, ktoré máme používať na plnenie úloh pri šírení evanjelia.

V najbližšom období očakávame nutnú rekonštrukciu evanjelického domu, dostavbu kostola v Seredi a doriešenie situácie okolo budovy školy na Hollého ulici.

Nezanedbateľnými sú aj opravy budovy fary a údržba budovy DSS na Kalinčiakovej ulici.

Opäť musím konštatovať, že práce je aj tu veľa a na jej zvládnutie potrebujeme spolupracovníkov. Určite sú medzi nami, aj na túto prácu ochotní ľudia. A nemusia to byť len presbyteri.

Po dlhom čase sa nám zrejme podarí v blížiacich sa voľbách presbyterov a ostatných funkcionárov zboru, zvoliť si kurátora t.j. človeka, ktorý je ochotný spravovať náš majetok. Verím, že sa nám podarí vybudovať okolo neho tím spolupracovníkov, aby sa správa našich majetkov stala účelnou a prehľadnou.

Na tomto mieste musím spomenúť aj v našom zbore tradičný hospodársky výbor. Ten totiž musí byť zárukou čistého a prehľadného hospodárenia, aby sme mohli pokojne tvoriť hodnoty hodné veriacich kresťanov a nezaoberali sa podozreniami, či manipuláciami.

 

Doteraz som skoro vôbec nespomenul našu dcérocirkev Sereď aj keď všetko , čo som tu napísal sa týka aj Vás v Seredi.

Vždy som sa do Serede tešil a chodil som k Vám od úplného začiatku. Vždy sa u Vás dalo nadýchnuť milej atmosféry a výborných vzťahov.

Chcem , aby sme sa v Trnave od Vás poučili z dobrých vecí.

Chcem , aby sme Vám boli nápomocní a aby sme zvládli Vašu stavbu ako našu spoločnú.

 

Čo teda má byť jasným cieľom nášho zboru?

Predsa vytvoriť miesto, kde vo vzájomnej láske a s pokojom môžeme chváliť nášho Pána, vzývať ho a takto sa blížiť k dosiahnutiu cieľa, ktorým je večný život.