Dal si nášmu zboru svedka v pravej chvíli

Ústrednou myšlienkou slávnostných inštalačných Služieb Božích 19. októbra 2019 v CZ ECAV Trnava bol 1. verš zo 115. žalmu, ktorý si vybral nový zborový farár Radomír Vařák. Žalmista v ňom píše: „Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu svojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť!“

Evanjelickí veriaci z Trnavy a Serede medzi sebou privítali nového zborového farára Radomíra Vařáka. Inštaláciu vykonala seniorka Bratislavského seniorátu, doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. Trnavským veriacim sa prihovorila veľmi osobne, keď pripomenula dvojročné hľadanie zborového farára: „Nový duchovný pastier k vám neprišiel hneď. Čakali ste a modlili ste sa. Slávnosť, ktorej sme sa dnes dožili je ovocím vašej viery.“
V slávnostnej kázni pri inštalácii generálny biskup ECAV Ivan Eľko okrem iného poznamenal: „Ktosi mi raz povedal, že prvý verš 115.teho žalmu je modllitbou všetkých pokorných a skromných služobníkov. Oni neprichádzajú na to, aby zviditeľnili seba. Neprichádzajú si vybudovať pamätník, ani si riešiť komplexy menejcennosti tým, že získajú navonok dôležitý úrad. Prichádzajú poctivo pracovať a slúžiť. Sami zanikajú v službe, aby vynikol Ten, komu slúžia.“ Brat generálny biskup zaželal novému trnavskému farárovi aj jeho rodine, aby ich zdobila práve pokora a skromnosť, lebo to je predpokladom toho, že oslávený a vyvýšený bude Boh a nie človek.
Radomír Vařák vo svojom ďakovnom príhovore priznal, že sa pýtal Pána Boha, aké s ním má plány. „Vtedy som si uvedomil, že to naozaj nie je o mne, že som len nádoba. Často popukaná, popraskaná, ale dôležitý je obsah. Uvedomujem si, že nie som dokonalý, chcem poprosiť mojich cirkevníkov z Trnavy, Serede a okolia, aby pamätali, že som len slabý hriešny človek so svojimi chybami a nedostatkami. Ale chcem sa dať k dispozícii Pánu Bohu a chcem vám byť bratom aj duchovným pastierom a verím, že mi v tom Pán Boh pomôže.“ Podľa jeho manželky Ľubice to bolo rozhodnutie celej rodiny. „Pán Boh k nám osobitne hovoril. Všetci sme sa modlili, teda nielen ja s manželom, ale aj naše tri dcéry. A všetci sme dostali rovnakú odpoveď, že máme ísť do Trnavy.“
Zborový dozorca v CZ ECAV Trnava Jozef Grexa st. vo svojom príhovore povedal: „Veríme, že nakoniec rozhodol náš Pán a poslal nám horlivého farára s dobrými darmi pre prácu a službu v našom cirkevnom zbore. Už nejaký čas vedľa seba žijeme, spoznávame sa a vidíme, že celá rodina pána farára je pre nás požehnaním. Hospodin nám požehnal a za to Jemu patrí česť a naša vďaka. Vitajte teda u nás v Trnave, ako vám to často hovorím, tu ste doma, vy ste naši.“
Radomír Vařák spolu s rodinou po 15 rokoch opustil svoje doterajšie pôsobisko v CZ ECAV Stará Turá. So svojím bývalým farárom sa prišli rozlúčiť aj bývalí farníci zo Starej Turej. V emotívnom poďakovaní a spoločnej piesni priznali, že hoci na začiatku cítili sklamanie a veľký smútok, dnes vedia, že priateľstvá sa neskončili a s úprimnosťou želajú svojmu staroturanskému bratovi farárovi Božie požehnanie v jeho novom pôsobisku.
Počas inštalačných Služieb Božích odzneli aj viaceré piesne v podaní domáceho trnavského spevokolu, spevokolu zo Starej Turej či dcér Noemi, Ester a Rebeky Vařákových.
Na slávnosti sa zúčastnili aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, či zástupcovia ďalších cirkví, ktoré pôsobia v Trnave.
Brata farára pozdravili aj duchovní z Považského seniorátu, kde pôsobil od svojej ordinácie 22 rokov a sestra Renáta Vinczeová, zástupkyňa dištriktuálneho dozorcu Západného dištriktu.
Riaditeľ Trnavského Arcibiskupského úradu ThLic. Peter Šimko sa priznal, že slávnosť ho osobne veľmi povzbudila: „Vo svojom príhovore si vyberiem pár slov z vašej nádhernej piesne. Spievali ste: Dal si nášmu zboru svedka v pravej chvíli. Vnímam, že Pán Boh vás naozaj vypočul, lebo Pán vypočúva túžby.“

Nech sa dnešný deň objíma s minulosťou v spomienke a s budúcnosťou v túžbe po naplnení vášho poslania.