Rastúce cirkevné zbory

(autor: Lukáš Krivošík, zdroj: postoj.sk, Svet kresťanstva 7.12.2017, skrátila: Jana Nunvářová)

V Kanade pripravili štúdiu, ktorá môže byť relevantná aj pre podobné debaty v slovenskom kresťanskom prostredí. Dôležité je poznamenať, že išlo o prieskum v tradičných. historických a etablovaných protestantských cirkevných zboroch. Zo štúdie vyplynuli 4 vlastnosti, ktore charakterizujú rastúce zbory.

 

  1. Rastúce zbory sú teologicky konzervatívnejšie

Tieto cirkevné zbory berú kľúčové výpovede kresťanskej viery vážne a verne. Naopak voľnejší prístup k Písmu, vedie mnohé zbory k úpadku. V rastúcich zboroch je častejšie zastúpená viera v silu modlitby, viac a pravidelne sa v nich číta Biblia a tieto zbory majú aj mladší vekový priemer.

 

  1. Rastúce zbory sú inovatívne v spôsoboch šírenia evanjelia

Hoci stoja pevne na Biblii, dobe sa prispôsobujú tak, že hľadajú inovatívne spôsoby, ako sa prihovoriť ľuďom, ako im slúžiť a ako ich zapojiť do života zboru. Napríklad organovú hudbu počas bohoslužby dopĺňa aj gitara. Cirkevný zbor komunikuje cez sociálne siete, organizuje podujatia aj pre širšiu verejnosť.

 

  1. Rastúce zbory kladú zvláštny dôraz na potrebu evanjelizácie

Členovia týchto zborov berú vážne Ježišove slová: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy.“ Štúdia zistila, že aj samotní kňazi vnímajú potrebu povzbudzovať nekresťanov, aby sa stali kresťanmi. Ak chce cirkevný zbor rásť, mal by klásť dôraz na potrebu deliť sa o evanjelium s neveriacimi. Nemusí to byť nič prepracované. Občas stačí, ak pozve veriaci človek neveriaceho kolegu v nedeľu na Služby Božie.

 

  1. Na vedúcich zboru záleží

Zaujímavé je, že na rast alebo úpadok cirkevných zborov vplýva aj postoj kňaza. Či je ten vlažnejší alebo naopak  zapálenejší pre Krista, jeho zbor ho vždy nasleduje. Akoby ako pastier ťahá svoje ovečky za sebou- či už hore alebo dole.

 

V čom sú odlišné naše zbory od tých kanadských? Je medzi týmito 4 bodmi niektorý, vďaka ktorému by sme aj ten náš zbor mohli považovať za rastúci alebo naopak upadajúci?