Zverejnenie zmluvy k detskému ihrisku

Detské ihrisko vo farskej záhrade bolo vybudované vďaka finančnej podpore Splnomocnenca vlády pre mládež a šport pod hlavičkou Úradu vlády. Dotácia vo výške 8 000 Eur získaná v podprograme č.2 Výstavba detských ihrísk bola využitá v plnej miere. Cirkevný zbor prispel spoluúčasťou vo výške 5% celkovej sumy.

Pre účely transparentného vyúčtovania získanej dotácie cirkevný zbor zverejňuje Zmluvu o dielo medzi objednávateľom Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v Trnave a zhotoviteľom mmcité, s.r.o. Cirkevný zbor tiež zverejňuje doklad faktúru vystavenú zhotoviteľom.