Zbierka na opravu NÁŠHO kostola

„Aké sú milé Tvoje príbytky ó Hospodine mocností! Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu!“ (Ž 84 2 a6)

O tri roky, presnejšie 26.10.2024, bude sté výročie posvätenia nášho trnavského chrámu Božieho. Z tohto dôvodu bola vyhlásená zbierka na opravu kostola. Niektorí si poviete – načo zbierka, keď máme príjmy z Evanjelického domu. Ten nám slúžil desiatky rokov najlepšie ako mohol a teraz potrebuje službu od nás – kompletnú rekonštrukciu, na ktorú si berieme úver. Možno je práve táto zbierka výzvou pre nás- členov CZ , či sme ochotní a schopní podeliť sa a prispieť na opravu nášho kostola. Výška vyzbieranej sumy do veľkej miery ovplyvní rozsah opráv – vymaľovanie interiéru, exteriéru, oprava organu… („Kto je ešte dnes ochotný štedro obetovať Hospodinovi?“ 1 K 29, 5)

„Každý nech dá ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2K 9, 7)

Prispievať môžeme formou milodaru prineseného na farský úrad, alebo prevodom na účet cirkevného zboru v Slovenskej sporiteľni: SK42 0900 0000 0000 4553 5703. Ďakujeme!

(Štefan Ambruš, zborový dozorca)