Vyhodnotenie ponúk pre výstavbu detského ihriska v areáli farskej záhrady

Dlhší čas pripravujeme výstavbu detského ihriska v areáli farskej záhrady. Výstavba je financovaná s podporou Splnomocnenca vlády pre mládež a šport vrámci výzvy Podpora rozvoja športu 2019, podprogram č. 2 Výstavba detských ihrísk. Dodávateľa je preto nutné vybrať na základe výsledku verejného obstarávania.

K predkladaniu ponúk sme oslovili troch potenciálnych dodávateľov. Svoje cenové ponuky v určenom termíne predložili dvaja z nich. Jedna z predložených ponúk nesplnila kritériá uvedené vo Výzve a v jej prílohách. Druhá ponuka splnila kritéria a bola vyhodnotená ako úspešná. Viac informácií je k dispozícii v Zápisnici z predkladania ponúk