Štyri adventné nedele

Advent je prípravným obdobím pred Vianočným sviatkami a zároveň prvý obdobím cirkevného roka. Názov obdobia pochádza z latinského slova “adventus” – príchod. Začína sa prvou nedeľou adventnou a končí sa 24. decembra – Štedrým dňom, ktorý patrí svojím charakterom stále k adventu ako jeho vyvrcholenie. Dĺžka adventu je premenlivá a môže byť od 22 do 28 dní. Podľa starocirkevnej tradície má advent dvojakú časovú dimenziu. Jednak sprítomňuje dlhé obdobie v dejinách spásy medzi hriechom prvých ľudí a narodením Božieho Syna Ježiša Krista, čas túžby a očakávania príchodu Vykupiteľa, vyslobodenia z moci hriechu a smrti, ktorá doľahla na človeka a celé stvorenstvo. Zároveň je spojený s očakávaním druhého príchodu Ježiša Krista na konci času, keď príde súdiť živých a mŕtvych a utvoriť nové nebo a novú zem. Najznámejším symbolom adventu je veniec so štyrmi sviecami, ktoré sa postupne zapaľujú každú adventnú nedeľu a pripomínajú dôležitosť duchovnej prípravy na príchod Božieho Syna, na ktorú máme vymedzený čas milosti. Preto má adventné obdobie pôstny charakter a liturgické chrámové rúcho má fialovú farbu.
Adventné nedele majú nasledovné témy a odporúčané liturgické texty:

1.nedeľa adventná – „Pán prichádza“
Napriek pôstnemu charakteru je dňom radosti nad vstupom Krista ako nebeského Kráľa do nášho sveta.
Starocirkevný introit: Ž 25, 1-4

Jer 23, 5-8 R 13, 8-12 Mt 21, 1-9 Ž 24, 1-10
Zach 9, 9-10 Zjav 5, 1-5 L 4, 16-21

2. nedeľa adventná – „Kráľovstvo Božie prichádza“
Téma nedele zdôrazňuje druhý príchod Pána Ježiša Krista (parúziu).
Starocirkevný introit: Iz 30, 27-29

Iz 11, 1-6 R 15, 7-13 L 21, 25-33 Ž 110, 1-7
Jóel 3, 2-5 Žid 10, 35-39 Mk 1, 14-15

3. nedeľa adventná – „Pripravovateľ cesty Pánovi“
Pripomína posledného proroka Starej Zmluvy a Ježišovho predchodcu Jána Krstiteľa.
Starocirkevný introit: Iz 40, 9-10

Iz 40, 1-11 1K 4, 1-5 Mt 11, 2-10 Ž 82, 5-8
Iz 29, 17-19 G 3, 21-26 L 3, 1-15

4. nedeľa adventná – „Radostné svedectvo o blížiacom sa Pánovi“
Starocirkevný introit: Iz 45, 8
Pripomína svedectvo Jána Krstiteľa a Ježišovej matky Márie, volajúce k pripravenosti s radosťou prijať Božieho Syna.

Iz 62, 6-12 F 4, 4-9 J 1, 19-28 Ž 102, 17-23
Iz 52, 7-10 R 10, 4-8 L 1, 46-55

Leave a Reply