Prečo som sa stal presbyterom a čo to pre mňa znamená ?

Predtým než som bol zvolený za presbytera som pracoval v hospodárskom výbore. Práve po viacročnej práci v HV, ma oslovilo niekoľko presbyterov, či by som mohol a chcel kandidovať do zborového presbyterstva. Spočiatku som váhal, či som ten, kto by sa mohol stať presbyterom. V tej dobe sa v cirkevnom zbore riešili viaceré projekty napr. výstavba penziónu. Rozhodol som sa odpovedať na ponuku kladne. Na konvente vo voľbách do zborového presbyterstva, som uspel.

Ako zborový presbyter som aj naďalej pokračoval v práci v hospodárskom výbore, venoval sa najmä hospodárskej oblasti cirkevného zboru a okrem iného som v určitom období spolupracoval pri tvorbe zápisov zo zasadnutia presbyterstva a pri vedení evidencie cirkevného zboru.

Možnosť hlasovať a spolurozhodovať za cirkevný zbor vnímam ako zodpovednosť, ktorú som dostal od členov cirkevného zboru, aby som sa podieľal na plnení úloh, ktoré boli schválené na konvente. Je to aj možnosť aktívne sa zapojiť do diania v cirkevnom zbore.

Ak má ktokoľvek z vás záujem, aktívne sa zapojiť do spolurozhodovania za cirkevný zbor, určite by som vám odporučil, aby ste kandidovali do zborového presbyterstva. Je to výzva, nezostať pasívnym a svojou aktívnou prácou presbytera, rozvíjať náš cirkevný zbor.