Nová výzva na predkladanie ponúk na výstavbu detského ihriska

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. v Trnave pripravuje výstavbu detského ihriska v areáli farskej záhrady. Výstavba je financovaná s podporou Splnomocnenca vlády pre mládež a šport vrámci výzvy Podpora rozvoja športu 2019, podprogram č. 2 Výstavba detských ihrísk. Dodávateľ bude vybraný na základe výsledku verejného obstarávania.

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. v Trnave dňa 2.12.2019 zverejňuje nasledovnú výzvu na predkladanie ponúk: