Evanjelický dom očami architekta


(pripravil Ľuboš Vagala)

Evanjelický cirkevný zbor a. v. v Trnave v roku 1910 kúpil pozemok za hradbami v blízkosti pôvodnej Dolnej brány, zbúraním ktorej vznikol priestor na novú urbanizáciu. Na tomto pozemku bol vybudovaný už vtedy známy hotel Polnitzký. Hlavným dôvodom kúpy tohto pozemku bolo postaviť na ňom kostol. Tento zámer sa cirkevnému zboru podarilo zrealizovať vybudovaním Ev kostola v roku 1924 podľa návrhu arch. Josefa Mareka. V tomto období začal cirkevný zbor uvažovať o ďalšom zhodnotení tohto pozemku. Rozhodol sa zbúrať hotel a na jeho mieste postaviť obytný polyfunkčný dom. Išlo o, na tú dobu, veľkorysý projekt, ktorý navrhol arch. Juraj Chorvát. Jeho návrh vytvára spolu s evanjelickým kostolom modernú funkcionalistickú architektúru, ktorá je stále živým organizmom v urbanistickej štruktúre mesta. Evanjelický dom bol pracovný názov počas výstavby a po jeho postavení v roku 1928 sa tak vžil, že sa používa doteraz. Vznikla na vtedajšiu dobu najmodernejšia polyfunkčná budova v Trnave s osemnástimi obchodnými priestormi, dvanástimi nájomnými bytmi a dvadsiatimi kancelárskymi priestormi. Bytové aj nebytové priestory boli veľkoryso navrhnuté, priestranné a komfortne zariadené. Evanjelický dom pokrýval materiálne potreby cirkevného zboru až do začiatku 60. rokov 20. storočia, kedy bol rozhodnutím orgánov socialistického režimu cirkevnému zboru odobratý. Na nápravu tejto krivdy museli trnavskí evanjelici čakať bezmála tri desaťročia až do r. 1992, kedy bola budova prinavrátená do vlastníctva cirkevného zboru. Obchodné a kancelárske priestory mohol odvtedy zbor využívať slobodne, avšak bytové jednotky boli vrátené aj s užívateľmi bytov, ktorí ich obývali ešte ďalšie takmer tri desaťročia za štátom regulované nájomné, ktoré neumožňovalo primerané investície do opráv a obnovy technického stavu budovy. Evanjelický dom sa tak po 90 rokoch od postavenia dostal na hranicu technickej životnosti a možnosti prevádzkovania.

Po uvoľnení bytov bolo možné začať prípravné práce potrebné k vypracovaniu projektu obnovy budovy, pozostávajúce z búracích a diagnostických prác. Z prevedenej diagnostiky vyplynulo, že celkový stav domu je nevyhovujúci. Bolo zistené, že viaceré prvky pôvodných nosných konštrukcií a priečok nie sú vhodné na ďalšie zachovanie v rámci rekonštrukcie. Napriek tomu je stavba vzhľadom na svoj vek relatívne v dobrej kondícii. Projektové práce, ktoré vykonáva Ateliér DV s.r.o. Trnava, sú veľmi náročné, lebo ide o rekonštrukciu historickej pamiatkovo chránenej budovy. Všetky použité aj navrhované postupy sú priebežne konzultované s pracovníkmi Krajského pamiatkového úradu Trnava.

Projekt zachováva pôvodný hmotový výraz architektúry, dispozície obchodných prevádzok a bytov. Pôvodné veľkorysé päťizbové byty sa zekonomizujú ich zmenšením, čím sa vytvorí priestor na vybudovanie ďalších nových šesť bytov. Pre zvýšenie štandardu a kvality bývania sa vkladajú ku schodiskám výťahy. Objekt dostane novú fasádu (bude ho nutné z teplotechnického a stavebne fyzikálneho zatepliť minimálnou hrúbkou izolácie dohoda s KPU) avšak pri rešpektovaní všetkého členenia pôvodnej architektúry. Budú vymenené okná (pôvodné vzhľadom na vek už dožili), budú kvalitné drevené s izolačnými trojsklami, ktorých tvar a členenie vychádza z pôvodných, odsúhlasenie KPU. Bude vymenená pôvodná strešná krytina za hliníkovú krytinu zo štvorcových šablón (odkaz na pôvodnú eternitovú krytinu) odsúhlasené KPU.

Vzhľadom na to, že projekt sa stále ešte spracováva a postupne sa v ňom aktualizujú nové skutočnosti zistené pri diagnostike budovy a zvažuje sa optimálne technické zariadenie, nie je možné v tomto momente vyčísliť náklady. Náš ateliér robí všetko preto, aby sa naplnila vízia investora, aby Evanjelický dom pri 95. výročí postavenia v r. 2023, opäť slúžil duchovnému i hmotnému budovaniu trnavského evanjelického cirkevného zboru a stal sa v plnej miere tým, čím bol na začiatku – jednou z dominánt Námestia SNP i centra Trnavy.