Dozorca napísal do Zborových listov…

Dnes, keď píšem tento príspevok do ZL, je piatok 18.01.2019 a nás čaká milá udalosť – Ekumenické stretnutie pri Božom slove v chráme Božom u našich bratov katolíkov. Začínam takto od konca, lebo toto stretnutie sa mi nejako spája s obdobím, ktoré sme prežili a žijeme od posledného vydania ZL, keď som mal možnosť takto vás osloviť.

Prežili sme advent a sme na konci vianočného obdobia, kedy všade okolo nás znela zvesť o narodení Pána Ježiša a zo všetkých médií nám hovorili o sviatkoch pokoja, o radosti pri spoločnom štedrovečernom stole, o darčekoch pod stromčekom atď. Verím, že všetci sme počuli v tejto zvesti, že všetok pokoj a atmosféru a náladu Vianoc nám prináša Ježiš, ktorý nám hovorí: odpusť svojmu blížnemu, požiadaj ho o odpustenie a prejav mu lásku v každodennom živote. Potom môžeme privítať narodeného Ježiša, potom môžeme nažívať v pokoji, v dobrej atmosfére, potom sa môžeme stretávať v bratskej láske, budovať spoločenstvo veriacich, potom môžeme tvoriť aj ekumenické spoločenstvo.
Téma vzájomného pokánia a odpustenia vo mne rezonuje už dlhšiu dobu a tak cítim potrebu sa s touto témou podeliť aj s vami, mojimi spolubratmi a sestrami vo viere. Som presvedčený, že to je základ budovania nielen vzťahov, ale aj všetkého ostatného.

Praktické informácie
Počas adventu a Vianoc sme absolvovali dve výnimočné udalosti. Prvou bol koncert p. farára Dovalu s jeho dcérami a s tým spojené popoludnie pre naše deti v sobotu 1.12.2018. Bola to veľmi milá udalosť s predpokladmi pre budovanie vzťahov a veľkými možnosťami pre oslovenie evanjeliom mnohých našich spolu veriacich.
Druhou bolo vystúpenie detí na 1. sviatok vianočný s programom počas hlavných služieb Božích. Ani nie tak pre ten program, ale hlavne pre jasne precítené požehnanie v práci našich mladých sestier, ktoré sa s láskou venujú novej generácii našich budúcich dospelých členov cirkevného zboru. Veď rok dozadu by sme ani neverili, že deti sa nezmestia okolo oltára, že na besiedku príde aj 20 detí. Vďaka za to v prvom rade Pánu Bohu, ale aj obetavým mladým sestrám. V mojej práci dozorcu CZ sa snažím o úplne otvorenú informovanosť o všetkých udalostiach v našom CZ pre všetkých, ktorí o to prejavia záujem. Myslím si totiž, že to je cesta pre úplné obnovenie dôvery a pre otvorené spoločenstvo veriacich.

Hospodárske záležitosti
Počas adventu sme sa snažili viac venovať duchovnému rozvoju našej práce, ale predsa, hospodárenie sa nedá zastaviť. Blíži sa aj koniec hospodárskeho roku a tak sme sa na zasadnutí hospodárskeho výboru 29. novembra venovali príprave podkladov pre vyhodnotenie hospodárskeho roku 2018. Konštatujeme, že sa nám celkom dobre neujala webová stránka nášho CZ, ktorá je funkčná už prakticky celý rok. Snažíme sa hľadať ochotných ľudí, ktorí by spravovali a prispievali aj do tohto virtuálneho priestoru.
Všetci môžete vidieť, že sa nám konečne podarilo začať práce na rekonštrukcii prevádzky bývalého kvetinárstva EMA. Podľa dávnejšieho rozhodnutia presbyterstva na základe výberového konania bude po dokončení rekonštrukcie v týchto priestoroch predajňa T-PRESS. Zároveň s týmito prácami sme obnovili práce na dokončení opravy priestorov mládežníckej miestnosti vedľa zborovej siene. Čaká nás najprv diskusia a potom rozhodnutie o riešení priestorov nášho CZ. Vzhľadom na rozvíjajúcu sa prácu v rôznych skupinách, začína sa prejavovať nedostatok priestorov pre ich prácu. No a keď konečne získame nového zborového farára, potom nám bude treba pripraviť aj dôstojné priestory pre chod farskej kancelárie v zostave dvoch riadnych farárov a ekonomickej časti kancelárie.
Do procesu diskusie a začatia prác vstupujeme aj vo veci komplexnej rekonštrukcie evanjelického domu. Existuje predpoklad, že počas roku 2019 sa uvoľnia všetky byty a my budeme chcieť začať rekonštrukciu. Najprv však treba pripraviť projektovú dokumentáciu s riešením účelu budúceho použitia priestorov evanjelického domu.
Tieto témy budú určite aj diskusnými témami na najbližšom konvente tak, aby sa začala verejná diskusia o rekonštrukcii tejto našej budovy.

Kostol v Seredi
Budova je zvonku omietnutá a fasáda je ukončená. Ďalej sa budú robiť terénne úpravy okolo kostola. Bol vypracovaný návrh interiéru ( Ing.arch. Vagala), ktorý sa stretol s priaznivou odozvou seredských presbyterov. Podľa tohto návrhu sa budú objednávať ďalšie práce – výroba stoličiek a oltárnej časti. O ďalšom postupe prác vás oboznámime v ďalších číslach ZL. Po schválení financovania z našej strany sa stavba rozbehla a dnes stojíme pred riešením realizácie interiéru kostola. 2. marca 2019 čakáme návštevu z Nemecka, ktorá sa príde pozrieť na stavbu kostola v Seredi. Snáď sa nám vzhľadom na počasie podarí realizovať aj nejaké exteriérové úpravy, aby sme nechodili po blate.

Diakonický domov dôchodcov
Neoddeliteľnou súčasťou nášho zboru je, alebo by mal byť, Diakonický domov dôchodcov na Kalinčiakovej ulici. Všetci sme si s touto témou užili rôzne nepríjemnosti a v súčasnosti akoby táto téma stíchla. Nie je tomu celkom tak, pretože presbyterstvo aktívne vstúpilo do vývoja situácie v DDD. Je potrebné doplniť členov správnej rady a zmeniť niektoré pravidlá v Štatúte DDD. Všetky tieto kroky presbyterstvo pripravilo, prediskutovali sme ich s vedením DDD. Najbližšie očakávame zvolanie Správnej rady DDD, aby bolo možné pripravené veci dokončiť.

Aktivity pracovnej skupiny pre hľadanie nového farára
Najpálčivejšou témou je zrejme informácia o práci pracovnej skupiny pre hľadanie nového farára. Uvedomujem si, že situácia v cirkevnom zbore vo veci obsadenia farárskych miest je veľmi vážna. Súčasný stav je nedostatočný, pretože pre pokrytie žiadaných aktivít ako je práca s deťmi, s mladými rodinami, vysokoškolskými študentmi, pritiahnutie vlastnej mládeže, volanie k spolupráci všetkých členov zboru, kvalitná výučba náboženstva, podpora SEŽ, a pod. nemá doterajší náš námestný farár dostatočné danosti a reálne, všetky aktivity jeden človek nemôže stihnúť. Po letných prázdninách sme oslovili manželský farársky pár, ktorý bol u nás na návšteve. Absolvovali sme rozhovor, ukázali sme im faru. Nepíšem tu zatiaľ ani ich meno, pretože ich chvíľu pred nami oslovil teraz už ustanovený nový generálny biskup, pre ich pôsobenie v Nitre. V tejto veci zatiaľ nepadlo žiadne rozhodnutie, preto to podávam len ako jednu z pracovných verzií pracovnej skupiny. Začiatkom adventu sme oslovili aj ďalšieho farára, ktorého manželka nie je vo farárskej službe. V týchto dňoch by mal prísť na návštevu k nám, aby videl, čo tu robíme, ako žijeme a v prípade že by prejavil záujem, bude našim kandidátom č. 1 a ja zvolám zasadnutie presbyterstva, kde sa príde verejne predstaviť.

Aspoň jednou vetou musím spomenúť aj situáciu v našej cirkvi. Po riadne vykonaných voľbách sa novozvolení funkcionári – generálny biskup Ivan Eľko, biskup západného dištriktu Ján Hroboň a generálny dozorca Ján Brozman – ujali svojich funkcií a my všetci očakávame, že konečne zavládne v našej cirkvi atmosféra, ktorú je možné nastoliť len s pokorou, pokáním a odpustením. Všetky tieto vlastnosti v novom vedení cítiť a my im želáme vedenie Ducha Božieho v ich ťažkej práci.